นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ


1.   วิสัยทัศน์ ( Vision )    

โรงเรียนบ้านเสี้ยว เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยครูมืออาชีพและการมีส่วนร่วมของชุมชน

2  ค่านิยมร่วม ( Shared Values )

           โรงเรียนของเราน่าอยู่   คุณครูใจดีทุกคน   เด็กๆก็ไม่ซุกซน    ทุกๆคนชอบมาโรงเรียน

3. นโยบาย / ภารกิจ 

            1.ปรับแต่งบริบทของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

 2. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                       

     และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

 3. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 4. ส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

 5. ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบของทางราชการและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4.เป้าหมาย  ( Gold  )

  1นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  2โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเข้ม แข็งตามหลักธรรมาภิบาล

  3.  นักเรียนดำรงความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4ครูทุกคนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  5. มีเครือข่ายผู้ปกครอง/ชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

 5. พันธกิจ

     1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

     2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา

     3. จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

     4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

     6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ

  
 6. เป้าประสงค์

      1. นักเรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

      2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

     3. นักเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     4. บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

     5. โรงเรียนมีภูมิทัศน์สวยงามและแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง หลากหลาย

     6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษา


7. อัตลักษณ์  มารยาทงามตามวิถีไทย

     เอกลักษณ์  โรงเรียนน่าอยู่

8.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและโรงเรียน

1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้  

5. อยู่อย่างพอเพียง                  

6. มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ

2.9  กลยุทธ์บริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่  ส่งเสริมคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

                 เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

                 ตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่  6  จัดบริบทของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


Comments